ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT -ÎNGRIJITOR-


Nr. 912/14.03.2023

ANUNŢ

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT

-ÎNGRIJITOR- 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 DIN 28.OCT.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

 

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud, judeţul Alba, anunţă scoaterea la concurs a unui post de ÎNGRIJITOR , pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă.

 

Locul de desfăşurare a concursului:

 • Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Condiţii generale:

 1. a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) constituie avantaj să cunoască limba maghiară scris și vorbit,
 4. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei m edicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 2. g) nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare învederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 

 1. Studii medii;

Etapele şi probele de concurs:

 • Etapa I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
 • Etapa a II-a- Proba scrisă- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
 • Etapa a III-a –  Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Punctajele pentru probele concursului:

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la interviu numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de  înscriere la concurs adresată directorului;
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (dacă este cazul), în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria

Răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul

Cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 • Curriculum vitae.
 • Actele prevăzute de la nr.crt. 3, 4 şi 5vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 TEMATICA PENTRU CONCURS

 1.Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

 2.Noțiuni fundamentale de igienă

 1. Securitatea și sănătatea în muncă și PSI. 

  BIBLIOGRAFIE 

 • Legea 319/2006 privind regulile de protecția muncii și PSI(actualizată 2022)
 • Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor (actualizată 2022)
 • Ordin 1955 din 18 octombrie 1995 actualizat – Pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • Regulamentul de Organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 2022(ROFUIP) 

Titlul4. Personalul unităților de învățământ

Cap I. Dispoziții generale

Cap.III. Personalul nedidactic

Cap.IV.Evaluarea personalului din unitățile de învățământ

Cap.V.Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ
Probele de concurs:

 

 1. Proba scrisă 

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant, conform bibliografiei şi tematicii de concurs. 1. Interviul

Interviul poate fi susţinut doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

 

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Depunerea dosarelor: între 16-29. 03.2023, între 9,00-14:00, la secretariatul şcolii 

( pentru informații în legătură cu depunerea dosarelor vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0258-861947)

Selecţia dosarelor: 30.03.2023 orele 10-14

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 30.03.2023 ora 15,00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 31.03.2023 orele 8,00-12,00

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:31.03.2023 ora 15,00

Proba scrisă: 19.04.2023, orele 9:00 – 11:00

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 19.04.2023 ora 16,00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise: 20.04.2023 orele 8,00-12,00

Afișare rezultat contestații proba scrisă: 20.04.2023 ora 16,00

Interviu: 21.04.2023 ora 9,00

Afișare rezultat interviu: 21.04.2023 ora 16,00

Depunerea contestaţiilor: 24.04.2023 orele 8,00-12,00

Afişarea rezultatelor după contestații:24.04.2023 ora 15,00

Afișarea rezultatelor finale: 24.04.2023 ora 16,00DIRECTOR,

PROF.SZŐCS ILDICO

 


16.03.2023