Anunt


Nr.4786 /19.10.2022

ANUNŢ

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT

-Asistent medical - 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (Emitent: Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie 2011, data intrării în vigoare: 31 martie 2011), având în vedere adresa ISJ Alba nr. 6820/13.10.2022 pentru aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud, judeţul Alba, anunţă scoaterea la concurs a unui post de ASISTENT MEDICAL  , pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă.

Locul de desfăşurare a concursului:

 • Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Condiţii generale:

 1. a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să cunoască limba maghiară scris și vorbit,
 4. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 2. g) să nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare învederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 

 1. Studii postliceale sanitare , asistent medical generalist 

 

Etapele şi probele de concurs:

 • Etapa I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
 • Etapa a II-a- Proba scrisă- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
 • Etapa a III-a – Proba practică şi interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Punctajele pentru probele concursului:

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la proba practică numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă.

Sunt declaraţi admişi la interviu numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba practică.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de  înscriere la concurs adresată directorului;
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (dacă este cazul), în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria

Răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul

Cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 • Curriculum vitae.
 • Actele prevăzute de la nr.crt. 3, 4 şi  5 vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Probele de concurs:

 1. Proba scrisă 

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant, conform bibliografiei şi tematicii de concurs.

 

 1. Proba practică 

Proba practică poate fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. 

 

Proba practică va consta în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant. 

 

 1. Interviul

Interviul poate fi susţinut doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba practică. 

 

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

 

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

 

  BIBLIOGRAFIE :

Examen SCRIS

 

Ordinul Nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor și tinerilor; actualizat cu modificările și completările ulterioare: 

    Cap. I – Dispoziții generale: Art. 3, Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16,  Art. 17, Art. 18, Art. 20

Cap. II – Norme specifice diferitelor tipuri de unități pentru copiii și tineri: Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 33, Art. 34   

Hotărârea Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România; actualizată cu modificările și completările ulterioare:

Cap. I – Principii generale; 

Cap. II – Responsabilitatea personală, integritatea și independența profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;

Cap. III – Raporturi profesionale cu alți profesioniști din domeniul medico-sanitar și instituții;

Cap.  IV – Educația medicală continuă;

Cap. V – Obligații etice și deontologice;

Cap. VIII – Probleme ale îngrijirii minorilor;

Cap.  X – Dispoziții speciale.

Ordinul Nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți; actualizat cu modificările și completările ulterioare.

 

Metodologie din 28 aprilie 2022 de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; actualizată cu modificările și completările ulterioare:

Cap I – Dispoziții generale;

Cap IV – Resursa umană angajată în unitățile de educație timpurie antepreșcolară:  Art. 33, Art. 43, Art. 44;

Cap V – Relația cu părinții și comunitatea.

Legea Nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învătământ preuniversitar; actualizată cu modificările și completările ulterioare:

 

Urgențe medico-chirurgicale, autor Lucreția Titircă 

Cap 7: Urgențe în pediatrie

Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale,  autor Lucreția Titircă

 

PARTEA ÎNTÂI

Cap I – Introducere în profesie: Punctul 3, Punctul 5;

Cap II - Modelul conceptual al Virginiei Henderson: Punctul 2, Punctul 3;

Cap III  - Procesul de îngrijire:  Etapele procesului de îngrijire.

 PARTEA  A DOUA 

Nevoile fundamentale ale ființei umane și probleme de îngrijire

 

Examen PRACTIC Asistent medical-cresă

Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale,  autor Lucreția Titircă

 

Măsurarea greutății și înălțimi corporale

Măsurarea temperaturii corporale

Măsurarea pulsului

Măsurarea tensiunii arteriale

Obstrucția căilor respiratorii – Intervențiile asistentei

Tehnici de evaluare și îngrijiri asociate nevoii de  a respira și de a avea o bună circulație

 Evaluarea funcțiilor vitale

 Observarea și măsurarea respirației

 Hidratarea și mineralizarea organismului – Căile de hidratare ale organismului

 Constipația – Intervențiile asistentei

 Vărsăturile  -  Intervențiile asistentei

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Depunerea dosarelor: între 24.10.2022-06.11.2022 între orele  9,00-14:00, la secretariatul şcolii 

( pentru informații în legătură cu depunerea dosarelor vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0258-861947)

Selecţia dosarelor: 07.11.2022 orele 10-14

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 07.11.2022 ora 15,00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 08.11.2022 orele 8-12 

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:08.11.2022 ora 15 

Proba scrisă: 11.11.2022, orele 9-12

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 11.11.2022 16,00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise: 14.11.2022 orele 8-12

Afișare rezultat contestații proba scrisă: 14.11.2022 ora 16 

Proba practică: 15.11.2022 ora 9 

Afișarea rezultatului în urma probei practice: 15.11.2022 ora 16 

Contestații proba practică: 16.11.2022 orele 8-12

Afișare rezultat contestatii proba practică: 16.11.2022 ora 16 

Interviu: 17.11.2022 ora 9 

Afișare rezultat interviu: 17.11.2022 ora 16 

Depunerea contestaţiilor: 18.11.2022 orele 8-12 

Afişarea rezultatelor după contestații: 18.11.2022 ora 15

Afișarea rezultatelor finale: 18.11.2022 ora 16 
DIRECTOR,

PROF.SZŐCS ILDICO


19.10.2022