Tisztelt Sólyom László elnök úr, tisztelt vendégeink!

Hölgyeim és uraim !

 

 

          A 385 esztendős Bethlen Gábor Kollégium jelenkori polgárai nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mi lehetünk azon lakói ennek a sokat megélt Kollégiumnak, akik köszönthetjük körünkben  a Magyar Köztársaság elnökét. A mindenkori magyar kultúra ezen fellegvára, a magyar Örökség Díjas Bethlen Kollégium lassan végvára a Fehér megyei magyar oktatásnak. Sziget a szórványban, ahol érdekes mód megvalósul az erdélyi magyarság óhaja: óvódától főiskoláig minden szinten magyar nyelven zajlik az oktatás. Az ódon falak között 760 diák részesül magas szintű elméleti és gyakorlati oktatásban és reménységeink szerint szilárd, keresztyén erkölcsi nevelésben.

          A Bethlen Gábor majd Apafi Mihály fejedelem által ránk hagyott örökséggel sáfárkodtak elődeink és mi is ezt próbáljuk tenni. Hiszem  azt, hogy mindannyian azzal a lelkülettel élünk és dolgozunk ebben a Kollégiumban, hogy érezzük és tudjuk azt, hogy valamikor elszámoltattatunk és megmérettetünk.

          Jelenleg a Kollégium egy egyházi tulajdonú  épületben működő állami fenntartású tanintézmény. Az épületegyüttes 3 épületét 2004-ben a román állam visszaszolgáltatta az Erdélyi Református Egyházkerületnek, a valamikori Református Bethlen Gábor Kollégium jogutódjának. A többi épület( szám szerint 5) még mindig visszaszolgáltatás alatt áll. Visszakerült az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába a gazdag anyaggal rendelkező Dokumentációs Könyvtár. A Kollégium valamikori Természetrajzi Múzeuma és Szertára, mely egyike a legelső ilyen jellegű múzeumoknak, még mindig az önkormányzat tulajdona.

          Az államosítás utáni időszakban az állam nem támogatta anyagiakkal a Kollégiumot. A javaitól, házaitól, szőlőseitől, erdeitől megfosztott Kollégium épületeinek állaga fokozatosan leromlott. A visszaszolgáltatás meglehetősen nagy terhet ró az Erdélyi Református Egyházkerület-re, ugyanis a visszaszolgáltatott épületek javítása a tulajdonos feladata: sem tanügyminisztériumi ,sem európai uniós támogatásra nem számíthatunk.

          Az oktatás minőségét segítő taneszközöket, illetve ösztöndíjakat a Kollégiumban működő Bethlen Gábor Alapítvány lelkes tagjainak pályázatai révén sikerült beszerezni. Az Apáczai, Illyés, Mobilitas magyarországi Alapítványok valamint külföldi és belföldi támogatók segítségével bővítettük a didaktikai eszköztárat és ösztöndíjat biztosítottunk diákjainknak.

          Reménység szerint a magyarországi támogatási rendszer átszervezése további segítséget nyújt majd nekünk a fejlődésben. Ellenkező esetben az ilyen irányú fejlesztésben is nehézségekbe ütközünk.

          A romániai oktatásügy a 89-es változás óta állandó átmeneti periódusban van. A teljesen új tanügyi törvény a törvényhozók  asztalára került. Az alkotmány biztosítja Romániában is az állami, magán és felekezeti oktatást, de az ezt szabályozó törvényben a felekezeti oktatás finanszirozása semmiben sem különbözik a magán oktatásétól.

          A felekezeti oktatást csak a kötelező oktatásig finanszírozza az állam, hasonlóan a magán oktatáshoz. Ez újabb terhet ró a felekezetekre, melyek a leromlott állagú épületek felújítására és iskolák működtetésére hatalmas pénzösszegeket kellene előteremtsenek, miközben az állami intézmények európai uniós pénzeken újulnak meg.

          A környékbeli magyar iskolák összevont osztályban lassan megszünnek, az iskolabuszok működtetése körül jogi és finanszírozási problémák adódnak. A Fehér megyei magyar gyerekek magyar tanintézményben akkor tanulhatnak(értem alatta a vidéki tanulókat), ha ők maguk áldoznak erre, vagy ha az általánostól eltérő csak rájuk érvényes jogszabályt  vezetnek be, mely adott esetben érvényesíthető a többségi magyar területen tanuló román társaik számára is. Itt is tárgyalóasztalhoz kellene ülni, hogy a román állam biztosítsa diákjaink számára is az anyanyelven való tanulást. Mindezek olyan valós, mindennapi problémák, melyeket elnök úr figyelmébe ajánlunk, azért, hogy adott esetben lehetőségekhez mérten szót emeljen a szórványban működő tanintézmények, valamint a felekezeti oktatás gondjainak megoldása végett.

          Ilyen körülmények között élünk és dolgozunk ebben az intézményben. A sok nehézség dacára mindennapjainkban rengeteg fény és öröm derül ránk. Tehetséges diákjaink vannak, akik tantárgyversenyeken, diáktudományos ülésszakokon kiemelkedő eredményeket érnek el, népi és reneszánsz tánccsoportban őrzik hagyományaikat, cserkészkednek és számos más tevékenységben jeleskednek.

          A teljesség igénye nélkül készült ez a rövid tájákoztatás. Elnök úr látogatása megerősít bennünket abban, hogy odafigyelnek ránk, nem vagyunk egyedül. Erre nagy szükségünk van, ugyanis nem könnyű a mindennapok útvesztőiben úgy tájékozódni, hogy irányt szabjunk létezésünknek. Ez a látogatás megerősít bennünket útkeresésünkben.

          Köszönjük, hogy meglátogatta iskolánkat Elnök úr !

Error: Unable to read footer file.