Mit nyújt még a Bethlen Gábor Kollégium?

 

 

Iskolánk tanulói közül többen is különböző ösztöndíjakban részesülnek. Ilyen például a bécsi Szent István Egylet által biztosított ösztöndíj, ami teljes ellátást jelent 65 tanuló számára. Nyolc tanulónk a tanárok által adományozott ösztöndíjat kapja.

Ezenkívül a Bethlen Gábor Alapítvány pályázati forrásokból körülbelül 75 ingázó és bentlakó diáknak biztosít résztámogatást. A kisvárdai Tőkés László Alapitvány 16 diáknak biztosit ösztöndijat Az alapítvány, célkitűzéseinek megfelelően jutalmazza a kiváló eredményeket elérő diákokat és támogatja diákjaink tanulmányi versenyekre való elutazását. 

Az anyagi helyzettől függően állami ösztöndíjat is lehet szerezni. A nagyon jó tanulmányi eredményeket elérő diákok tanulmányi érdem ösztöndíjban részesülnek.

A Kollégiumnak számos bel- és külföldi iskolával van testvériskolai kapcsolata. Ennek eredményeként évente több kirándulást is szervezünk diákjainknak.

A Bethlen Gábor Kollégiumban 1995-től Diákönkormányzat működik. A Diáktanács tevékenységéhez tartozik a hagyományos Bálint nap, a Fordított nap (április 1.) és a Diáknap megszervezése, amikor a diákok veszik át egy napra az iskola vezetését. A május végén megrendezésre kerülő Bethlen-napok szervezésében is segít a DT. A Diákszövetség keretén belül működik a Fenichel Sámuel Önképzőkör, amely tudományos munkára ösztönzi a diákokat. Dolgozataikkal hazai és magyarországi versenyeken vettek részt és hoztak díjakat diákjaink.

A Kollégiumban iskolalelkészi állás is létesült. Az iskolalelkész bibliaórákat tart, Csendes napot szervez, a cserkészcsapatot és a népi tánccsoportot irányitja és segiti a Kollégiumban zajló keresztyén  nevelést.

 

Mit kell tudni a

Nagyenyedi Bethlen Gábor

Kollégiumról?

 

Az 1622-ben Bethlen Gábor fejedelem által alapított Kollégium az elmúlt századok során az erdélyi kultúra egyik jelentős központja volt. Kőrösi Csoma Sándor és Áprily Lajos iskolájában a magyarság több neves személyisége tanult még. A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ma a szórványmagyarság iskolaközpontja, ahol Aradtól - Gyímesig, Máramarostól a Zsil völgyéig szinte minden magyarlakta helység képviselteti magát diákjai révén. Iskolánkban az óvodától főiskoláig tanulhatnak anyanyelven diákjaink. Feladatunk, hogy korszerű és magas színvonalú oktatást és szilárd keresztyén erkölcsi nevelést biztosítsunk diákjainknak. Az iskolánkban végzett diákok jelen vannak a tudományegyetemek minden szakán (bölcsészet, teológia, orvostudomány, gyógyszerészet, műszaki egyetem).

Tantestületünk 5 óvónővel, 5 tanítónővel 4 nevelővel, 61 tanárral dolgozik, akik között doktorandusok is vannak. Az iskola keretén belül 5 óvodai csoport működik, 90 gyerekkel. Az elemi oktatás négy osztállyal, 91 tanulóval működik. Az általános iskolai osztályok száma nyolc, 176 tanulóval, akik közül sokan olyan falvakból jöttek, ahol nincs lehetőségük magyar nyelven tanulni. A 14 líceumi osztályban 397 tanuló tanul, matematika - informatika, természettudományi, tanító – óvónőképző, gazdasági és a református gimnáziumi szakokon.

A kollégium bentlakást biztosít, és étkezde is áll a diákok rendelkezésére. Az eredményes tanulást segítik a laborok és két korszerű, Internet kapcsolattal rendelkező, számítástechnikai szakterem. A sportolási lehetőséget a tornaterem, valamint a tágas Tornakert biztosítja.

 

A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ajánlata a 2007-2008-as tanévre:

 

Idén is szívesen várunk minden V. osztályt kezdő tanulót, aki falujában nem folytathatja anyanyelvén tanulmányait és minden VIII-ot végzett tanulót, aki a következő szakokon akar továbbtanulni:

 

1. Matematika–informatika osztály (28 hely)-reál képzés

Iskolánkban hagyományosan létező és a továbbtanulást illetően jó eredményekkel rendelkező középiskolai osztály.

A számítástechnikai szaktantárgyak mellett a matematika, fizika és az idegen nyelv a fő tantárgyak. Elsajátítják a számítógép különböző területeken történő felhasználását (programozás, hálózatkezelés, Internet használat, szövegszerkesztés és adatbázis kezelés).

A magas óraszámban történő matematikaoktatás előnyt jelent az egyetemi felvételi vizsgán az informatika, matematika szakok, vagy a műszaki egyetemek esetében

 

2. Református gimnáziumi osztály (28 hely)-

humán képzés

 

A református gimnáziumi osztály humán profilnak megfelelően működik. Vagyis több órában tanulnak idegen nyelvet (angol, francia, német) és kevesebb a reáltárgyak óraszáma. Emellett a szaknak megfelelően vannak egyházi jellegű tantárgyaik (bibliaismeret, egyháztörténet, hitvallásismeret). Opcionálisan számítógép kezelést is tanulnak.. Ebben a református teológiai osztályban az egyházkerületi kántorvizsgára is felkészítjük azokat a diákokat, akik erre a megmérettetésre jelentkezni óhajtanak. A szociális gondozói munkakört is megismertetjük a diákokkal egy francia testvériskolai program keretében.

A református gimnáziumi osztályba nemcsak református felekezetű diákok iratkozhatnak. Bármely történelmi egyházhoz tartozó diákot felveszünk. A diáknak hoznia kell egy ajánlást a saját gyülekezete részéről. A beiratkozást megelőzően kizáró jellegű vizsgát tartunk bibliaismeretből és egyházi énekből. 

 

3.                  Líceumi könyvelői osztály (28 hely):   

 Középiskolai osztály, mely az érettségi oklevél mellett szakmai oklevelet is nyújt. Diákjaink pénzügyvitelt, cégvezetést tanulhatnak. Lehetőségük nyílik gyakorlati cég beindítására és vezetésére is a jól felszerelt irodában.

 

3.      Turisztika-közélelmezési szakosztály (28 hely)

szakképzés

 A tavaly beindított szakosztályok közül idén erre a formára mutatkozik nagyobb igény a diákok körében. Ebben a képzési formában résztvevő diákok 2+1+2 szintes képzésben vehetnek részt. Minden szint után szakvizsgát tehetnek és az öt év elvégzése után érettségi vizsgára is állhatnak. Mindezt megtehetik a nyolcadik osztály utáni záróvizsga nélkül. Amennyiben időközben sikeresen záróvizsgáznak, különbözeti vizsgák után átiratkozhatnak a liceumi osztályokba.

további tudnivalók a felvételiről

Tanítóképző Főiskola.

 

 

Az 1999 – 2000-es tanévtől kezdődően a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozataként működik iskolánkban a Tanítóképző Főiskola.

Középiskolát, illetve tanító képzőt végzett diákok jelentkezését várjuk a meghirdetett 10 támogatott és 30 fizetéses  és 50 távoktatásos helyre.

A képzés időtartama három év, majd sikeres szakvizsga (licensz vizsga) után, a hallgatók a Babes-Bolyai Tudományegyetem által kibocsátott tanítói oklevelet kapnak. Az átjárhatóság a főiskolára is érvényes, ahol a bolognai folyamatnak megfelelően hallgatóink három éves alapképzésben részesülnek, amit Kolozsváron magiszteri illetve szaktanári képzéssel és ennek megfelelő diplomával lehet befejezni.

A hallgatók igénybe vehetik a Kollégium bentlakását és étkezdéjét.

A főiskolán a Kollégium doktori fokozattal, I. fokozattal rendelkező tanárai valamint a kolozsvári egyetem vendégtanárai tanítanak.

A szakmai gyakorlatot a hallgatók a kollégium elemi tagozatának osztályaiban és az óvodai csoportokban végzik.

A hallgatók tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek, valamint alapítványi támogatásra pályázhatnak.

 

Error: Unable to read footer file.