Felvételi 2005

A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ajánlata a 2005-2006-os tanévre:

Idén is szívesen várunk: minden V. osztályt kezdõ tanulót, aki falujában nem folytathatja anyanyelvén tanulmányait.
Minden VIII. osztályt végzett tanulót. Aki sikeresen képességvizsgázott, a következõ szakokon tanulhat tovább:

Matematika–informatika osztály (28 hely)

A számítástechnikai szaktantárgyak mellett a matematika, fizika és az idegen nyelv a fõ tantárgyak. Elsajátítják a számítógép különbözõ területeken történõ felhasználását (programozás, hálózatkezelés, Internet használat, szövegszerkesztés és adatbázis kezelés).
(utolsó bejutási átlag a 2004 - es felvételikor : 6,34)

Tanítóképzõ szakosztály (28 hely)

Iskolánkban, a hagyománynak megfelelõen, a szórványmagyarság pedagógusképzését biztosítandó, mûködik ez a tanítói végzettséget nyújtó szakosztály.
A négy éves képzés során a humán és pedagógiai jellegû tantárgyak kapnak fõszerepet, az idegen nyelv mellett. Ez elõnyt jelenthet a pszichológia szakon vagy a filológián továbbtanulni vágyók számára.
(utolsó bejutási átlag a 2004 - es felvételikor : 6,65)


3.Biológia-kémia szakosztály (28 hely)


A tanulói igényeket figyelembe véve, iskolánkban kétévente váltakozik a könyvelõi- és a biológia-kémia szakosztály. Idén biológia kémia szak iránt volt nagyobb az érdeklõdés.
Ezen szakosztályban az elméleti tárgyak (matematika, idegen nyelv és más humán jellegû tárgyak) mellett a következõ tantárgyakban szerezhetnek elmélyült tudást: biológia, fizika, kémia. Jól felszerelt biológia, fizika és kémia laboratóriumok várják a tanulni vágyó diákokat.

4. Református gimnáziumi osztály (28 hely)


A református gimnáziumi osztály humán profilnak megfelelõen mûködik. Vagyis több órában tanulnak idegen nyelvet (angol, francia, német) és kevesebb a reáltárgyak óraszáma. Emellett a szaknak megfelelõen vannak egyházi jellegû tantárgyaik (bibliaismeret, egyháztörténet, hitvallásismeret). Heti egy órában tanulnak zenét és van kórusórájuk is. Opcionálisan számítógép kezelést is tanulnak.
A református gimnáziumi osztályba nemcsak református felekezetû diákok iratkozhatnak. Bármely történelmi egyházhoz tartozó diákot felveszünk.

5. Belsõépítész szakosztály (28 hely)

A 2005-2006-os tanévtõl kezdõdõen a Kollégium beindítja a magyar nyelvû szakoktatást is. Idén belsõépítész szakosztályt indítunk. A kétéves képzésre azok a diákok is jelentkezhetnek, akiknek nem sikerült a VIII osztályos képességvizsgát letenniök . A kétéves tanulmányi idõ alatt az itt tanuló diákok elsajátítják a festés-mázolás, vakolás, fajanszozás és padlócsempézés mesterségét. Emelt óraszámban tanulhatják a számítástechnikát illetve az idegennyelvi szakkifejezéseket. Ez segít majd az elhelyezkedésben.
Amennyiben idõközben sikeresen képességvizsgáznak, folytathatják tanulmányaikat érettségiig is.


Tanítóképzõ Fõiskola.

Az 1999 – 2000-es tanévtõl kezdõdõen a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozataként mûködik iskolánkban a Tanítóképzõ Fõiskola.
Középiskolát, illetve tanítóképzõt végzett diákok jelentkezését várjuk a meghirdetett 5 támogatott és 20 fizetéses helyre.
A képzés idõtartama három év, majd sikeres szakvizsga (licensz vizsga) után, a hallgatók a Babes-Bolyai Tudományegyetem által kibocsátott tanítói oklevelet kapnak.
Sikeres szakvizsga után másodéven folytathatják a Neveléstudományi Egyetem pszichológiai szakát. (felvételi vizsga nélkül).

Mit nyújt még a Bethlen Gábor Kollégium?

Iskolánk tanulói közül többen is különbözõ ösztöndíjakban részesülnek. Ilyen például a bécsi Szent István Egylet által biztosított ösztöndíj, ami teljes ellátást jelent 65 tanuló számára. Nyolc tanulónk a tanárok által adományozott ösztöndíjat kapja.
Ezenkívül a Bethlen Gábor Alapítvány pályázati forrásokból körülbelül 75 ingázó és bentlakó diáknak biztosít résztámogatást. Az alapítvány, célkitûzéseinek megfelelõen jutalmazza a kiváló eredményeket elérõ diákokat és támogatja diákjaink tanulmányi versenyekre való elutazását.
Az anyagi helyzettõl függõen állami ösztöndíjat is lehet szerezni. A nagyon jó tanulmányi eredményeket elérõ diákok tanulmányi érdem ösztöndíjban részesülnek.
A Kollégiumnak számos bel- és külföldi iskolával van testvériskolai kapcsolata. Ennek eredményeként évente több kirándulást is szervezünk diákjainknak.
A Bethlen Gábor Kollégiumban 1995-tõl Diákönkormányzat mûködik. A Diáktanács tevékenységéhez tartozik a hagyományos Bálint nap, a Fordított nap (április 1.) és a Diáknap megszervezése, amikor a diákok veszik át egy napra az iskola vezetését. A május végén megrendezésre kerülõ Bethlen-napok szervezésében is segít a DT. A Diákszövetség keretén belül mûködik a Fenichel Sámuel Önképzõkör, amely tudományos munkára ösztönzi a tanulókat. Dolgozataikkal hazai és magyarországi versenyeken vettek részt és hoztak díjakat diákjaink.

Mit kell tudni a
Nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégiumról?

Az 1622-ben Bethlen Gábor fejedelem által alapított Kollégium az elmúlt századok során az erdélyi kultúra egyik jelentõs központja volt. Kõrösi Csoma Sándor és Áprily Lajos iskolájában a magyarság több neves személyisége tanult még. A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ma a szórványmagyarság iskolaközpontja, ahol Aradtól - Gyímesig, Máramarostól a Zsil völgyéig szinte minden magyarlakta helység képviselteti magát diákjai révén. Iskolánkban az óvodától fõiskoláig tanulhatnak anyanyelven diákjaink. Feladatunk, hogy korszerû és magas színvonalú oktatást és szilárd erkölcsi nevelést biztosítsunk diákjainknak. Az iskolánkban végzett diákok jelen vannak a tudományegyetemek minden szakán (bölcsészet, orvostudomány, gyógyszerészet, mûszaki egyetem).
Tantestületünk 5 óvónõvel, 4 tanítónõvel, 4 nevelõvel, 61 tanárral dolgozik, akik között doktorandusok is vannak. Az iskola keretén belül 5 óvodai csoport muködik, 90 gyerekkel. Az elemi oktatás négy osztállyal, 100 tanulóval mûködik. Az általános iskolai osztályok száma nyolc, 202 tanulóval, akik közül sokan olyan falvakból jöttek, ahol nincs lehetõségük magyar nyelven tanulni. A 17 líceumi osztályban 420 tanuló tanul, matematika - informatika, természettudományi, tanító – óvónõképzõ, gazdasági és a református gimnáziumi szakokon.
A kollégium bentlakást biztosít, és étkezde is áll a diákok rendelkezésére. Az eredményes tanulást segítik a laborok és két korszerû, Internet kapcsolattal rendelkezõ, számítástechnikai szakterem. A sportolási lehetõséget a tornaterem, valamint a tágas Tornakert biztosítja.


Error: Unable to read footer file.