Tudományos Diák-Konferenciára

Jelentkezési lap

Tudományos Diák-Konferencia
Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed, 2003. május 16

Név: Härtlein Júlia
évfolyam (9-12): 12
iskola: Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed
szekció (iskolatörténet, neves pedagógusok munkássága, módszertan, pedagógia-lélektan):

Neves pedagógusok munkássága

a pályadolgozat címe: Pax corporis
felkészítõ tanár(ok): Dvorácsek Ágoston
eszközigény (diavetítõ, írásvetítõ, számítógép, video): számítógép

összefoglaló:

Dolgozatunkban bemutatjuk Pápai Páriz Ferencet, a sokoldalú tudóst, orvost, kollégiumi professzort és egyben költõt is, aki iskolánk kimagasló egyénisége volt.

Pápai Páriz Ferenc Désen induló, majd Gyulafehérváron, a gazdag könyvtárral és gyûjteménnyel rendelkezõ Bethlen Gábor kollégiumban folytatott elsõ békés tanuló éveit csakhamar megszakítja a fejedelmi székhelyet és a kollégiumot elsöpro 1658-as évi tatárjárás.

1664-ben I. Apafi Mihály által újraalapított nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium diákja lesz.

Kizárólag a maga szerény anyagi erejére, pártfogói ajándékleveleire, ismerõsei, jóakarói néhány tallérnyi segítségére támaszkodva tanulási vágyait a külföldi akadémiákon elégíti ki.

Az európai tudományosságnak olyan csúcspontjára emelkedik, amely életre szóló mérték lesz számára, s amelyhez haláláig hû marad.

Hazatérve, orvosi gyakorlatával biztosítja maga és családja megélhetését, hogy ugyanakkor irodalmi és tudományos terveinek is élhessen...

1680-ban Enyeden telepedik le családjával, professzorként Bethlen fejedelem kollégiumába.

A kurucz szabadságharc idején Enyed város lángba borult és tûz martaléka lett a Bethlen kollégium. A kollégium újraszervezésében és újjáépítésében nélkülözhetetlenné vált Pápai erélyes kormányzó és szervezõkészsége.

Tanári és rektori teendõinek ellátása mellett 1680-tól kezdve egymás után jelennek meg a legkülönbözõbb szaktudományok területét birtokba vevõ mûvei. A Pax animae - A lélek békessége, Pax aulae - Az udvar békessége, Pax sepulcri - A sír békessége, Pax crucis -A kereszt békessége, és végül a Pax corporis, amely szavait idézve "Az emberi testnek belso Nyavalyáinak Okairól, Fészkeirõl és azoknak orvoslásának módgyáról való Trakta" (Kolozsvár 1690).

Ez az elso magyar orvosi szerzõtõl nyomtatásban megjelent magyar nyelvû orvostudományi mû. Dolgozatunkban ezt a mûvet ismertetjük, amelynek eredeti példányát a Bethlen Könyvtárban találtuk meg.

Enyedi diákéveitõl kezdve külföldi tanulmányútja során jegyzeteiben megõrzött orvosi gyógymódokról ír. A csodákról kimutatja, hogy valójában nem csodák, mert megegyeznek a természeti törvényekkel és a józan ész ítéletével.

A Pax corporis mindenekelott szerzojének az eloszóban kifejezett filozófiai állásfoglalásával vonta magára a figyelmet.

Az akkor még ismeretlen kórokozóktól eloidézett szörnyû járványok állandóan fenyegetõ árnyékában élõ nép és orvosa számára halálosan komoly dolog volt a Pax corporis minden szava. Egész orvosi tanácsadó irodalmunk leghosszabb életû, s legtöbb kiadást megért mûve lett.

Amit mondott „valósággal és cselekedettel" szolgálta, és hirdette népe jövendõjét és szabadságát.

Error: Unable to read footer file.