Tudományos Diák-Konferenciára

Tisztelt Kolléga, kedves Diákok!

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tisztelettel meghívja a társintézmények érdeklõdõ diákjait és szaktanárait a 2003. május 16-án rendezendõ:

Tudományos Diák-Konferenciára.

A konferencia célja: A tanítóképzõk szaktanárai és speciális érdeklõdésû diákjai közötti kapcsolatteremtés, a további együttmûködés megalapozása. A szaktantárgyakra alapozott, de az egyéni kibontakozás lehetõségét magába foglaló nemes versengés, testvérintézmények közötti megteremtése.

A konferencia tartalmi része: a diákok (9-13. évfolyam) négy szekcióban:
- iskolatörténet, neves pedagógusok munkássága, módszertan, pedagógia-lélektan –

vesznek részt. A verseny egyéni, és egy diák csak egy szekcióban indulhat!

A konferencia két részbõl áll:

I. Pályadolgozat: A diák a megfelelõ szekcióban, szabadon választott témakörben, saját megfigyelésein (kutatásain) alapuló dolgozatot nyújt be 1 példányban, „A4-es” méretben. A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 6 szabvány gépelésû oldalt /oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés!/ (a mellékletek ebbe nem számítanak bele). A dolgozaton fel kell tüntetni az iskola és a felkészítõ szaktanár nevét. A dolgozathoz elõzetesen, külön mellékelni kell egy szabvány (gépelt) oldal terjedelmû rövid összefoglalást (nem vázlatot!!!), amelyet a konferencia valamennyi munkáját magába foglaló füzetben jelentetünk meg. A dolgozatokat a konferencia után a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium könyvtárában helyezzük el. Pályadolgozatként benyújtható más versenyre (TUDOK, TUDEK stb.) készített dolgozat is!

II. Elõadás: A diákok a konferencia elõadói napján maximum 10 perces kiselõadásban mutatják be munkájukat. Az elõadáshoz demonstrációs eszközöket (dia-, írásvetítõ, számítógép, videó) használhatnak. A demonstrációs eszközigényt a dolgozatok beadásakor kérjük jelezni.

A konferencia értékelése: A pályadolgozatok esetében a szekcióknak megfelelõ szakértõket kérünk fel zsûrizésre, akik a dolgozatokra 0-20 pontot adhatnak. A pályadolgozatra kapott pontszámot a végleges eredmény kiszámításáig nem lehet nyilvánosságra hozni(!).

Az elõadások esetében, a résztvevõ intézményektõl független zsûri-elnök vezetésével, szakemberekbõl álló zsûritagok (2 fõ) értékelnek 0-10 pontig terjedõen. A végeredményt a pályadolgozat és az elõadás összesített pontszáma adja.

Jelentkezés a konferenciára:
- elõzetesen jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon és az egy oldalas kivonattal levélben vagy emailen lehet 2003. április 11.–ig.
- pályadolgozatok benyújtása: 2003. április 25.

A határidõ után küldött, vagy a kiírásnak meg nem felelõ jelentkezést nem fogadjuk el!

Nagyenyed, 2003. február 15.
Simon János igazgató

Szervezõ tanárok:

Stáb Ildikó és Dvorácsek Ágoston

A jelentkezéseket és összefoglalókat a következõ email címre kell küldeni: dtk@bethlengabor.ro

Jelentkezési lap

Error: Unable to read footer file.