Országszerte kicsengetik a középiskolás végzõsöket

Ballagás az erdélyi Heidelbergában
• Nincs Erdélynek olyan szeglete, ahonnan ne érkezett volna vendég a nagyenyedi kollégium végzõseinek kicsengetésére; az iskola agyonzsúfolt parkolójában egymás mellett sorakoztak a különbözõ megyék rendszámával jelzett gépkocsik. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium udvarán már csütörtökön este felcsendült az ének: a végzõsök szerenáddal búcsúztak bentlakó diáktársaiktól. Az öt végzõs osztály százkilenc tanulójának búcsúdalára a diáktársak már nem gyertyát – mint régen szokás volt –, csak villanyt gyújtottak. Pénteken megismétlõdött a jelenet; a tornakerttõl induló diákok lejöttek a kollégium udvarára, meghúzták a harangot, s negyvenperces éneklés után végigjárják az osztálytermeket, ezúttal a csaknem négyszáz éves alma matertõl véve búcsút.
Az 1996-ban újjáélesztett hagyományhoz híven a ballagási ünnepség istentisztelettel kezdõdött; szombaton délelõtt a Vártemplomban gyülekezett a kollégium 771 diákja, valamint a maturandusok szülei, rokonai, barátai és tanárai. Ezután tartották meg az utolsó osztályfõnöki órát, majd egy kisebb falu harangjának is beillõ iskolacsengõ hangjára a ballagók elindultak a több ezer résztvevõvel zsúfolásig benépesült kollégiumi udvar felé. A virágfüzérekkel ékesített folyosókról az udvaron kisebb társaik által leszórt virágszõnyegre léptek ki a megilletõdött, ünneplõbe öltözött maturandusok, s a harang kongatása közben énekszóval ballagtak fel a tornakertbe, ahol felsorakoztak az iskolaalapító nagyságos fejedelem, Bethlen Gábor szobra körül.
Az öt osztály (matematika-számítástecnika, kémia-biológia, református, tanítóképzõ és könyvelõi szak) diákjai a helyzet adta megilletõdöttséggel állták körül a szobrot, hallgatták az ünnepi alkalomból megszólaló oktatóikat, diáktársaikat. A domboldalra összegyûlt tömeg néma csendben hallgatta a beszédeket; sok résztvevõ nem tudta palástolni meghatódottságát. Õsz hajú, hajdani kollégista véndiákok törültek egyet-egyet szemükön, mintha csak az amúgy egyáltalán nem szemet sértõ napsugarak miatt tennék.
Az ünnepségen kiosztották a kollégium legjobb diákjainak járó elismeréseket. A legjobb biológusnak Deák-díj járt, kiosztották a Múlt-Jövõ-díjat (a soltvadkerti testvériskola adománya), a képzõsök Molnár Árpád-nagydíját, az Inter-Art Alapítvány díját, a Fari Palkó László-díjat, a Juhász Mária-díjat, az egyházmegye különdíját; a sportban elért eredményekért az idéntõl Rimbás Viktor- és Deák-Fogarasi Elek-díjat is osztottak. A Bethlen Gábor Alapítvány különdíját Fogarasi Annamária (XII. A) kapta 9,96-os általános tanulmányi eredményéért. A fentieken kívül még legalább három tucat elismerést vehettek át az arra érdemesek, részint a tanulásban, másrészt az önképzõköri, sport- és mûvelõdési tevékenységben elért eredményeikért.
"A nagyenyedi kollégiumban jelenleg is több mint hétszáz gyerek tanul, gyakorlatilag Erdély minden tájegységét képviselve. A tanulók zömét a székelyföldiek teszik ki, a legtöbben Barótról és környékérõl jönnek hozzánk. A Fehér és környezõ megyeiek (Maros, Kolozs, Szeben), szórványbeliek is sokan vannak. Számítunk ugyanakkor arra, hogy nõ az Enyed környékérõl jelentkezõk száma, hiszen a helyi statisztikák a demográfiai hullámvölgybõl való kilábalás kezdetét a 2007-es évre teszik" – mondta az iskola igazgatónõje, Szõcs Ildikó.
Az enyedi oktatásnak sok évszázados hagyománya van, az "erdélyi Heidelberga" remélhetõleg még hosszú ideig óriási vonzerõvel bír a tanulni vágyók számára. Ennek megfelelõen alakítják az iskola belsõ életét, az oktatás struktúráját is. Õsztõl szakiskola indul a kollégium épületében, magyar nyelvû belsõépítész szakkal. Itt kétéves alapképzést kapnak majd a tanulók, azzal a lehetõséggel, hogy utána technikusi oklevelet szerezhetnek, vagy akár egyetemen folytathatják tanulmányaikat. A humán tagozaton (református osztályok, tanítóképzõ) nagyobb óraszámban fogják tanítani az angol nyelvet. A várható létszámnövekedésre számítva korszerûsítették a konviktust, a bentlakásokat. A bentlakások kapacitásának jelenleg mintegy nyolcvan százaléka lefedett, van tehát lehetõség további tanulók elhelyezésére. A bentlakók túlnyomó többsége teljes vagy részösztöndíjas. Az õsi schola saját tornakerttel, valamint a millennium évében elkészült, most már javításra szoruló tornacsarnokkal rendelkezik, de a kollégistáknak bejárási lehetõségük van a városi sportcsarnokba is. Az itt tanulóknak az iskolában mûködõ önképzõkörök, régizene- és néptánctanulási lehetõségek nyújtanak sikerélményt, a tanulva szórakozás széles skáláját kínálva.

Bakó Zoltán

Error: Unable to read footer file.