PÁPAI PÁRIZ FERENC – PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE

2008.

 

A 2006-2007-es tanévben a Budapesten élő dr. Szőcs Gyula orvos (akit Nagyenyedhez családi szálak kötnek) javaslatára hírdette meg a Bethlen Gábor Alapítvány az első Pápai Páriz Ferenc pályázatot olyan céllal, hogy a diákok tudományos munkáját ösztönözze, Nagyenyed szellemi és kulturális értékeit, múltját feleleveníttesse.  A pályázat kiírója és anyagi támogatója, Szőcs Gyula 300 000 forintot ajánlott fel a legjobb pályázatírók díjazása céljával.  A tavalyi 2007-2008-as tanévben újra sor került a pályázat meghirdetésére, most már más témakörben:

 

            Az irodalmi, gazdasági és történelmi tárgyú diákdolgozatok három témakörben íródtak:

1.   A Battyaneum létrejötte és szerepe Erdély történelmében.

2.  A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium  történetének gazdasági és / vagy jogi elemzése, fennállása óta 1938-ig, különös tekintettel a gazdasági függetlenséget biztosító szerkezetre. 

3.   A Bethlen Kollégiumban tanult író, költő, művész élete és munkássága.

 

       A meghirdetett témakörökben négy diákdolgozat keletkezett, melyek értékelését hattagú szakemberekből álló bizottság végezte (dr. Nagy Róbert – a BBTE történész tanára, Király László- ny. magyartanár, Popa Tibor – lelkész és Dr. Szőcs Gyula – a pályázat kiírója, dr.Tóbiás Sándor  állatorvos, aki a Mezőségből származott el, ill.  Sípos Bulcsú  tiszteletes). Mind a négy diákdolgozat nagyenyedi  egyéniség életét és munkásságát  méltatta. ( Pápai Páriz Ferenc, Sütő András, Gr. Mikó Imre, Barabás Miklós).

      Az értékelő bizottság dicsérte az ötletes témaválasztást. Az alkotók megfelelő érettségről és tájékozódásról tettek tanúságot, hiszen a Kollégium négy kiemelkedő alakjáról írtak. Ezzel nemcsak a kollégiumhoz való vonzódásukat érzékeltették, hanem általános érvényűen fogalmazták meg mindannyiunk számára, hogy a múlt megismerése és vállalása nélkül sem jelenünk, sem jövőnk nem biztosított. A dolgozatok kivitelezése példamutató, áttekinthető és gazdag képanyaggal rendelkező. Kár, hogy a képek készítőinek a neve nem szerepel a dolgozatokban.

 

 Maxim Orsolya dolgozatának (irányító tanára: Dvoracsek Ágoston) értékelése:

 

Alaposan dokumentált dolgozat, sok munkát fordított a könyvészeti anyag, idézett művek kimerítő bemutatására, függeléke igen terjedelmes. Fotói, fénymásolatai szemléletesek, dokumentálóak.

Fogalmazása érett, igaz, forrásainak megfogalmazásait  elég gyakran veszi át, de sok eredeti idézetet is  találunk PPF munkáiból, vagy méltatóinak könyveiből.

Nagyon körültekintően, de összefoglalva mutatja be PPF hihetetlenül sokoldalú,  az élet majd minden területén  maradandót alkotó tudós tevékenységét. Érdekes, hogy megemlíti, hogy a természettudományok oktatása terén munkáját kifogás érte / fizikai kísérleteket nem mutatott be, nem használta az eszközöket/ - erről  jó lett volna többet megtudni, annál is inkább, mert ez szorosan kapcsolódik a kollégium életének bemutatásához- a diákság jelentette fel az egyházi hatóságnál, hiányolván a "fizika-demonstrációkat". Tehát az 1700-as évek végén a Nagyenyedi Bethlen Kollégiumban  a diákság kifejezésre juttathatta kívánságait, még egy világhírű tudós tanárral szemben is!!  És valószínű létrejött a párbeszéd, mert 40 évig volt a kollégium megbecsült tanára.

  Tehát  a Kollégiumhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét még egy kicsit részletesebben kellett volna bemutatni

 

            Molnár Tünde dolgozatának (irányító tanára: Dvoracsek Ágoston)  értékelése:

 

Hiányzik a témaválasztás indokolása - de nagyon jó a témaválasztás, egyik legjelesebb / és biztosan a legfiatalabb az iskola megkezdését tekintve / diákja a Nagyenyedi Kollégiumnak. Mivel rendelkezésre áll Barabás Miklós önéletírása - ami  nagyon jól megírt, élvezetes olvasmány, csak ajánlani tudom mindenkinek - az életrajzi  rész leírását ez nagyban megkönnyítette.

 A fogalmazásban előfordulnak helyesírási hibák, pontatlan fogalmazások /pl. 3.o. 2., 4. bekezdés / , viszont a  megnevezett személyekről, fogalmakról a lábjegyzetben tájékoztat - ez  dicséretes dolog.

A Nagyenyeden található művei - fejezet jól kidolgozott, alkotásait szépen méltatja, könyvészet, fotók szépen dokumentálják...

Megjegyzés: a dolgozatban is emlegetett Szász Károly professzorról - aki biztatta B.M-t, hogy nyugodtan hagyja ott a kollégiumot, hogy a festészetnek élhessen -  erről  a korát meghaladó gondolkodású, tehetséges nevelő jogász - tanárról is születhetne a jövőben egy bemutató dolgozat.

 

            Bárócz Álmos Csongor dolgozatának (irányító tanár: Sándor Előd) értékelése:

 

Témaválasztása dicséretes. Gróf Mikó Imre egyike azoknak a sokoldalú, tehetséges, teljes erejével a hazát tevékenyen szolgáló hon- és államférfiaknak, akikről méltatlanul kevesen, keveset emlékeznek. Pedig ő Erdély Széchenyije!!

 Elég jól  dokumentált, tömören, világosan fogalmaz, néha túlságosan sommás ítéleteket alkot / "nem volt alkalmas arra, hogy a forradalomban vezető politikai szerepet töltsön be"- ennek kijelentése több magyarázatot kívánna /.

   A dolgozat szerkezete egységes, a rendelkezésre álló gazdag bibliográfiát jól használta fel, a mellékelt fotók szemléletesek.

Megjegyzés: - hiányzik annak megemlítése, hogy 1838-tól az intézet főgondnoka volt, portréja ott van a Kollégium falán /nincs a mellékelt fotók között /

Érdemes lett volna többet írni az általa létrehozott intézményekről - igaz ezt a hiányosságot a Befejezés- ben megemlíti.

 Egy következő Mikó Imréről szóló dolgozat jó lenne, ha a pályázatban megjelölt Bethlen Gábor Kollégium gazdaságtörténetének elemzésével kötné össze  a kollégium főgondnokának bemutatását.

 

            Kovács Kinga dolgozatának (irányító tanár: Turzai Melán) értékelése:

 

A témaválasztás indoklása meggyőző, dicséretes.

 A  dolgozat felépítése célratörő, világos.

Az életrajzi bemutatóban pontatlanságok fordulnak elő / nem 18, hanem 16 éves korában jelenik meg első írása /,  az olyan mondatok, mint a 3.o.3.bekezdés / Művészete.../  Internet-ről való átmásolása nem tesz jót a dolgozat stílusának. Ez az Internet- függőség végig követhető az egész dolgozaton - csökkentve a dolgozat értékét.

A dolgozat 2.fejezete: Sütő András és Nagyenyed kapcsolata jól megvan világítva, itt érezhető a diák által is említett Józsa Miklós nyugalmazott tanár segítsége, aki levelezésben állt Sütő Andrással.

Az illusztrációs rész kevés - miért nincs fénykép a kopjafáról?

Jó lenne, ha folytatná az anyaggyűjtést, és megszülethetne egy igazán eredeti, szép diákdolgozat.

       (Az  előbbiekben a Dr. Szőcs Gyula által továbbított személyre szóló értékelést közöltük)

 

Eredményhirdetésre 2008. március 14-én ünnepélyes keretek között került sor. Legsikerültebbnek Maxim Orsolya XI.B. osztályos diáklány dolgozata bizonyult, amely  Pápai Páriz Ferenc, a „híres Poéta, jó Philosopuhus, Historikus, Theologus, az Orvoslás Mesterségében merő Eskulapius”  címet viselte. II. díjat megosztva Molnár Tünde  XII.B. osztályos diák Barabás Miklós, a festő című dolgozatával és Bárócz Álmos Csongor X.A osztályos diák Gróf Mikó Imre szerepe a forradalomban és írói munkássága című dolgozatával nyerte. A III. díj pedig Kovács Kinga X.C. osztályos diákot illette, aki  a  Sütő András és Nagyenyed című munkát  mutatta be. A díjakat dr. Szőcs Gyula személyesen nyújtotta át, kiemelve a diáktudományos munka jelentőségét, értékelve az iskola tanulóinak értékes munkáját, ötletes jeligeválasztását.

Reméljük: az ő sikerükön mások is felbuzdulnak, s a jövőben még több értékes diákdolgozatot olvashatunk. Köszönjük az irányító tanárok áldozatos, odaadó munkáját, az értékelő bizottság objektív értékelését . Külön köszönjük Király László tanár úr javaslatát mi szerint: „ Ezeket, az előzőket, a következőket az iskola őrizze meg, legyenek hozzáférhetők, hogy az újabb tanulógenerációk tallózhassanak bennük”.  

      A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma és a Kollégium vezetősége, tantestülete ezúton is köszöni dr. Szőcs Gyula önzetlen adományát.

     

                                                                                                 Demény Piroska,

                                                                                       a Bethlen Alapítvány titkára

 

Error: Unable to read footer file.